USLOVI KORIŠĆENJA WEB STRANICE

https://sekulovic-law.rs/

 Datum početka važenja: 3.2.2023. godine

 Ova Web stranica predstavlja prezentaciju Advokatske kancelarije Sekulović, Kneza Miloša 90A, XVIII sprat, app. 115, Beograd (u daljem tekstu: AK Sekulović), a koja služi isključivo u informativne svrhe.

 Ovim Uslovima korišćenja definisana su pravila koja korisnicima naše Web stranice (u daljem tekstu: Korisnik) omogućavaju njenu upotrebu.

Ovi Uslovi korišćenja čine Ugovor koji se primenjuje na Vas kao Korisnika. Pristupom ili korišćenjem naše Web stranice pravno ste obavezani ovim Ugovorom. Ukoliko pronađete bilo šta u ovom tekstu sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite Web stranicu.

Zadržavamo pravo da ažuriramo ove Uslove korišćenja u bilo koje vreme. Sve ove promene stupaju na snagu 8 dana nakon što budu objavljene na Web stranici. Pozivamo Vas da proveravate ove Uslove korišćenja periodično, s obzirom na to da Vas obavezuje trenutna verzija. Ukoliko nastavite da pristupate i koristite Web stranicu nakon ovih izmena, to će podrazumevati Vašu saglasnost sa izvršenim izmenama.

 

UPOTREBA WEB STRANICE

Zabranjena je upotreba ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj protivno svrsi radi koje su učinjeni dostupnim.

Zabranjen je bilo koji vid korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj u suprotnosti sa relevantnim propisima, a posebno bilo koji oblik korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj na način na koji se povređuje bilo koje pravo intelektualne svojine AK Sekulović ili drugih lica.

Zabranjen je svaki neovlašćeni pristup informacionim tehnologijama i sistemima kojima se omogućava pristup i održavanje Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj.

Zabranjena je upotreba ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj na način na koji se omogućava prenos i postavljanje bilo kakvih malicioznih sistema.

Web stranica, kao i njen celokupan sadržaj, vlasništvo su AK Sekulović. Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa Uslovima korišćenja, bez pisane saglasnosti vlasnika Web stranice, strogo je zabranjena. U slučaju saznanja o preduzimanju bilo kojih radnji koje nisu u saglasnosti sa ovim Uslovima korišćenja i relevantnim propisima, AK Sekulović zadržava pravo da Vam ograniči ili onemogući u potpunosti pristup Web stranici. Nezavisno od navedenog, AK Sekulović zadržava pravo da Vaše podatke, kao i dostupne podatke o Vašim aktivnostima dostavi nadležnim organima i drugim ovlašćenim licima, a u cilju pokretanja odgovarajućeg postupka prema Vama. AK Sekulović zadržava pravo da od Vas potražuje naknadu svake štete koja za nas nastane povodom, odnosno u vezi sa Vašim nepravilnim i nezakonitim korišćenjem ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, odnosno bilo kojim oblikom korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj koji je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja.

Informacije na ovoj stranici imaju opštu informativnu svrhu i ne mogu da budu zamena za profesionalni savet.

 

UPOTREBA NAŠEG POSLOVNOG IMENA ILI LOGOA

Nije dozvoljena upotreba našeg poslovnog imena ili logoa, osim u saglasnosti sa ovim Uslovima korišćenja.

 

LINKOVI KA WEB STRANICAMA TREĆIH LICA

 Određeni delovi Web stranice mogu sadržati linkove ka Web stranicama trećih lica. Svaka od tih Web stranica ima svoje uslove korišćenja i politiku privatnosti, koji se mogu značajno razlikovati od ovih koji se primenjuju na našu Web stranicu. AK Sekulović nema kontrolu nad tim Web stranicama i ne snosi bilo kakvu odgovornost kako za dostupnost tih Web stranica, tako ni za uslove korišćenja i politiku postupanja sa podacima o ličnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike. Ukoliko linkovanjem omogućimo pristup informacijama drugog pružaoca usluga, mi ne snosimo odgovornost za takve informacije.

 

OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI

 AK Sekulović nastoji da omogući najveći mogući stepen bezbednosti upotrebe ove Web stranice, međutim ne možemo da garantujemo potpunu bezbednost, odnosno zaštitu Web stranice od grešaka ili virusa. U skladu s tim, obaveštavamo Vas da ste dužni i odgovorni da preduzmete sve mere zaštite Vašeg računara i računarskog sistema kako biste zaštitili informacione tehnologije koje upotrebljavate.

AK Sekulović nije odgovorna za bilo koja oštećenja Vašeg sistema, greške, gubitke i neovlašćenu upotrebu Vašeg sistema koja nastane povodom pristupa našoj Web stranici.

Ne snosimo odgovornost prema Vama zbog bilo kog kršenja Uslova korišćenja izazvanog događajima ili okolnostima koje su bile van naše razumne kontrole.

 

MERODAVNO PRAVO I NADLEŽAN SUD

Uslovi korišćenja i svi njihovi sastavni delovi podležu zakonima Republike Srbije.

U slučaju bilo kakvog spora između AK Sekulović i Korisnika nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

 

IZMENE WEB STRANICE

AK Sekulović zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, izmeni ili ukine ovu Web stranicu, ili da ograniči dostupnost Web stranice određenim licima ili geografskom području.

 

TAČNOST PODATAKA

AK Sekulović nastoji da podatke objavljene na ovoj Web stranici održava tačnim i ažurnim, ali ne daje nikakve garancije niti obezbeđenja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost za posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke Korisnika da su podaci tačni i ažurirani.

U slučaju da primetite bilo kakvu nepravilnost, molimo Vas da nas o tome obavestite na adresu elektronske pošte office@sekulovic-law.rs.

 

DELIMIČNA NIŠTAVOST UGOVORA

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja utvrdi da je ništava od strane nadležnog suda, to neće uticati na punovažnost preostalih odredaba, koje će nastaviti da se primenjuju u celosti.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

U slučaju da imate bilo kakva pitanja vezana za ove Uslove korišćenja, molimo Vas da nas kontaktirate na adresu elektronske pošte office@sekulovic-law.rs.