POLITIKA PRIVATNOSTI

ADVOKATSKA KANCELARIJA SEKULOVIĆ

Advokatska kancelarija Sekulović, Kneza Miloša 90A, XVIII sprat, app. 115, Beograd (u daljem tekstu: AK Sekulović), a koja je Rukovalac podacima o ličnosti, u procesu obrade podataka o ličnosti primenjuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon) i odredbe drugih propisa koji uređuju pomenutu oblast. U svrhu primene principa zakonite, pravične i transparentne obrade podataka o ličnosti, AK Sekulović je sačinila ovu Politiku privatnosti kako bi Vam na jednom mestu obezbedila relevantne informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

I Definicija pojmova:

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

„Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

„Lice na koje se podaci odnose“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

„Rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade – za potrebe ove Politike privatnosti rukovalac je AK SEKULOVIĆ;

„Obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

II Rukovalac podataka:

Advokatska kancelarija Sekulović, Kneza Miloša 90A, XVIII sprat, app. 115, Beograd.

III Vrste podataka o ličnosti i kategorije lica čiji se podaci obrađuju:

AK SEKULOVIĆ obrađuje podatke lica sledećih kategorija:

 1. Podaci klijenata          

Klijenti odnosno poslovni saradnici imaju mogućnost da angažuju AK Sekulović u svrhu pružanja advokatskih i drugih pravnih usluga. U pomenutim slučajevima AK Sekulović može prikupljati i koristiti podatke o ličnosti klijenata i potencijalnih klijenata u cilju pružanje konkretne usluge kada za to AK Sekulović ima valjan poslovni razlog. Sve usluge koje pruža AK Sekulović možete pogledati na Web stranici https://sekulovic-law.rs/.

Svi podaci o ličnosti koje AK Sekulović prikuplja na način opisan u prethodnom pasusu, u svrhu pružanja pomenutih usluga, treba da budu dostavljeni AK Sekulović po zakonitom pravnom osnovu. Kategorije podataka koje AK Sekulović može da obrađuje, a odnose se na klijente su:

 • Osnovne informacije, kao što su lično ime, kompanija za koju radi lice, pozicija u kompaniji;
 • Kontakt podaci, kao što su poštanska adresa, adresa e-pošte i brojevi telefona;
 • Finansijske informacije, poput podataka o plaćanju;
 • Svi drugi podaci koji se odnose na određeno lice a koji su dostavljeni i potrebni u svrhu pružanja određenih usluga AK Sekulović.

AK Sekulović koristi ove informacije u sledeće svrhe:

  • Pružanje advokatskih i drugih pravnih usluga;
  • Za ispunjenje zakonskih i regulatornih obaveza;
  • Podaci mogu biti obrađivani u svrhu zaštite lica i imovine, odnosno prevencije izvršenja krivičnih i drugih protivpravnih dela i eventualno otkrivanje počinilaca pomenutih dela.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti naših klijenata su:

 • Izvršenje ugovora;
 • Poštovanje zakonskih ili regulatornih obaveza AK Sekulović;
 • Legitimni interes AK Sekulović.

Kada je reč o obradi podataka koje AK Sekulović dostavljalju klijenti,  AK Sekulović može obrađivati pomenute podatke kao Rukovalac, u kojem slučaju AK Sekulović određuje svrhe obrade, međutim postoji mogućnost da AK Sekulović obrađuje dostavljene podatke o ličnosti kao Obrađivač koji pomenute podatke obrađuje u ime Rukovaoca odnosno lica koje je dostavilo podatke i odredilo svrhu obrade.

AK Sekulović može da obrađuje i podatke o ličnosti po osnovu pristanka lica na koje se podaci odnose. Ukoliko se ukaže ta potreba, AK Sekulović će pribaviti pristanak od lica na koje se podaci odnose i u formi koja je predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Lica koja se prijavljuju za posao

AK Sekulović može da prikuplja informacije (koje sadrže podatke o ličnosti) o kandidatima koji izražavaju nameru da zaključe ugovor o radu sa AK Sekulović, a u skladu sa raspoloživim mogućnostima i potrebama zapošljavanja u AK Sekulović. Generalno, informacije koje AK Sekulović prikuplja o kandidatima za posao uključuju CV dokumente, identifikacione dokumente, akademske zapise, radnu istoriju, informacije o zaposlenju i reference.

Ove informacije se prosleđuju osobama uključenim u proces zapošljavanja da odluče da li da Vas pozovu na intervju. AK Sekulović će prikupljati dodatne informacije ako ste pozvani u fazu intervjua (ili slično) i šire. Takve informacije uključuju beleške o intervjuu, rezultate evaluacije, povratne informacije i detalje o ponudi za zaposlenje.

AK Sekulović prikuplja podatke o ličnosti o kandidatima iz sledećih izvora:

  • Direktno od lica koje aplicira – na primer, lice koje je zainteresovano za zaposlenje u AK Sekulović prilikom konkurisanja za posao, direktno putem Web stranice https://sekulovic-law.rs/, dostavljanjem dokumentacije poštom ili na drugi način, posredno ili neposredno;
  • Od agencije za zapošljavanje – na primer, slučajevi kada agencija za zapošljavanje kontaktira AK Sekulović dostavljajući podatke zainteresovanog lica sa namerom da pomenuto lice zaključi ugovor o radu sa AK Sekulović;
  • Preko javno dostupnih izvora on-line: na primer, slučajevi gde imaju profesionalni profili objavljen na mreži (npr.  na Web stranici trenutnog poslodavca, ili na Web stranici profesionalnog umrežavanja, kao što je LinkedIn), sa namerom da AK Sekulović zaključi ugovor o radu sa određenim licem.

AK Sekulović koristi ove informacije u sledeće svrhe:

 • zaključenja ugovora o radu da bismo uskladili Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje sa specifičnim poslovima koje nudi AK Sekulović;
 • procene podobnosti za rad u AK Sekulović ili za klijente AK Sekulović.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti naših kandidata za posao predstavlja:

 • preduzimanje određenih radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, sa namerom da se pomenuti ugovor zaključi;
 • Izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose (u izuzetnim slučajevima kada kandidat izrazi želju da se njegovi podaci obrađuju u dužem periodu za više konkursa).
 1. Dobavljači

AK Sekulović može da obrađuje podatke o ličnosti o svojim dobavljačima (uključujući podizvođače i pojedince povezane sa dobavljačima i izvođačima) kako bi na valjan način ispunjavali ugovor, i kako bi primili usluge od dobavljača.

Podaci o ličnosti koje AK Sekulović obrađuje uglavnom su ograničeni na kontakt podatke (ime, ime poslodavca, telefon, e-mail i ostale kontakt podatke) i finansijske podatke (informacije u vezi sa plaćanjem).

Takođe, AK Sekulović može da koristi informacije o dobavljačima kako bi proverili da li postoji sukob interesa ili ograničenje nezavisnosti revizije prilikom imenovanja dobavljača. Pre nego što AK Sekulović angažuje novog dobavljača, vrše se i provere nezavisnosti revizije i druge pozadinske provere zahtevane zakonom ili drugim propisima, na primer, negativne medijske objave, primanje mita i korupcije i druga finansijska krivična dela.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti naših dobavljača su:

  • Izvršenje ugovora;
  • Poštovanje zakonskih ili regulatornih obaveza.
 1. Podaci o zaposlenima u AK Sekulović

Osnov obrade podataka o ličnosti zaposlenih jesu zakoni u oblasti rada (Zakon o radu, Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Zakon o evidencijama u oblasti rada, Zakon o obaveznim osiguranjima i dr.), kao i Ugovor o radu, dok je svrha obrade ličnih podataka zaposlenih ostvarenje prava i obaveza iz radnog odnosa, drugih eventualnih prava utvrđenih Ugovorom o radu, kao i ispunjenje zakonskih obaveza poslodavca, dok su kategorije ličnih podataka o zaposlenima koje su predmet obrade sledeće:

 • Ime i prezime;
 • Jedinstveni matični broj građana – JMBG;
 • Datum i mesto rođenja (mesto, opština, republika, država);
 • Ime jednog roditelja;
 • Prebivalište i adresa stana;
 • Dan u godini na koji pada verski praznik koji se slavi, u cilju ostvarivanja prava na neradni dan u skladu sa Zakonom;
 • Broj lične karte i izdavalac (broj pasoša za strance);
 • Državljanstvo;
 • Vrsta i stepen stručne spreme;
 • Zanimanje;
 • Podatke o osiguranim članovima porodice, u slučajevima kada zaposleni zahteva da osigura člana porodice;
 • Podaci o prethodnom radnom angažovanju;
 • Podaci o korišćenju prava za vreme privremene sprečenosti za rad;
 • Broj tekućeg računa;
 • Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe obrade.

Obrada podataka o ličnosti Zaposlenih vrši se i u programu za administraciju ljudskih resursa, u slučaju postojanja tehničkih problema, a radi otklanjanja istih, ograničeni pristup podacima, pod nadzorom zaposlenog kod Rukovaoca, može imati treće lice angažovano za pružanje tehničke i druge podrške, sa kojim će Rukovalac zaključiti poseban ugovor, kojim će se urediti i pitanje zaštite podataka o ličnosti. Ukoliko se javi potreba da treća lica budu angažovana kao obrađivači ili primaoci podataka, Rukovalac će blagovremeno informisati sva lica čiji podaci budu predmet obrade ili uvida.

 1. Podaci o ličnosti koje AK Sekulović može obrađivati kao Obrađivač

AK Sekulović može postupati kao Obrađivač kada podatke o ličnosti obrađuje u ime i za račun klijenata i korisnika usluga kao Rukovaoca u skladu sa ugovorom među njima.

Ugovorom između Rukovaoca i Obrađivača se odrađuje predmet i trajanje obrade, priroda i svrha, vrste podataka o ličnosti i vrsta lica o kojima se podaci obrađuju, kao i međusobna prava i obaveze.

Kada AK Sekulović postupa u ulozi Obrađivača u obavezi je da:

 • obrađuje podatke u skladu sa Zakonom i načelima obrade;
 • primenjuje organizacione, tehničke i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti;
 • da postupa u svemu u skladu sa nalogom koji mu je dao Rukovalac.
 1. Podaci lica koja pristupaju našoj Web stranici

AK Sekulović, prilikom Vašeg pristupanja Web stranici  https://sekulovic-law.rs/ može prikupiti određene podatke, kao što su: IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada), informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našoj Web stranici, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na našu Web stranicu, odakle dolaze i koji sadržaj na našoj Web stranici ih zanima.

Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i sličnih tehnologija praćenja, kao što je objašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića, a koja je takođe dostupna na našoj Web stranici https://sekulovic-law.rs/.

Vaši podaci o ličnosti prikupljeni putem kolačića treće strane mogu biti čuvani na serverima izvan granica Republike Srbije.

Ukoliko se pojavi potreba za prenos podataka o ličnosti u države koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti Republike Srbije, AK Sekulović i treće strane preduzeće mere zaštite podataka o ličnosti i postupiće u skladu sa procedurom ustanovljenom relevantnim propisima za zaštitu podataka o ličnosti.

 1. Podaci učesnika seminara u organizaciji AK Sekulović

AK Sekulović prikuplja određene podatke o ličnosti učesnika seminara u svrhu organizacije i sprovođenja seminara, kao i u svrhu pružanja usluga i informacija učesnicima. AK Sekulović može prikupljati podatke o ličnosti učesnika seminara, kao što su: ime i prezime učesnika, e-mail adresa, kompanija/organizacija u kojoj je zaposlen, radno mesto na kome je učesnik zaposlen. Ovi podaci se prikupljaju po osnovu pristanka učesnika seminara ili na osnovu legitimnog interesa AK Sekulović.

Prikupljeni podaci se koriste isključivo u svrhu organizacije i sprovođenja seminara. Podaci se neće koristiti u druge svrhe niti se deliti sa trećim licima bez pristanka učesnika seminara.

AK Sekulović će čuvati lične podatke učesnika seminara samo onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni ili u skladu sa zakonskim obavezama. Nakon isteka ovog perioda, podaci će biti brisani.

IV Načela obrade podataka o ličnosti:

AK Sekulović će podatke o ličnosti obrađivati: zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice na koje se podaci odnose; podaci će biti ograničeni u odnosu na svrhu obrade; podaci će biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno; podaci će biti tačni i ažurni, pri čemu klijent ima pravo da u svakom momentu zahteva ispravku netačnih podataka; podaci će se čuvati u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade; podaci će biti zaštićeni od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od gubitka, uništenja ili oštećenja.

V Osnovi za obradu podataka o ličnosti:

1) Obrada na osnovu pristanka

Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha. Lice ima pravo na opoziv pristanka u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. U slučaju opoziva pristanka, obrada podataka je moguća ukoliko postoji ugovorni odnos između klijenta i AK Sekulović ili neki drugi osnov obrade (zakon ili legitimni interes).

2) Obrada u cilju pripreme, zaključenja i ispunjenja ugovora

Obrada podataka o ličnosti po ovom osnovu vrši se u slučaju potrebe za izvršenjem ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora, na zahtev lica na koje se podaci odnose.

3) Obrada na osnovu zakona i drugih obavezujućih propisa

AK Sekulović obrađuje podatke o ličnosti na osnovu zakona ili drugih propisa u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca (na primer, prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, postoji obaveza čuvanja podataka o klijentu 10 godina nakon prestanka ugovornog odnosa i dr.).

4) Legitimni interes

Ukoliko se javi potreba za tim, AK Sekulović može u sledećim slučajevima obradu podataka o ličnosti zasnivati na legitimnom interesu:

 • Obrada podataka o ličnosti i nakon isteka rokova za čuvanje podataka u cilju odbrane interesa AK Sekulović i obezbeđenje određenih dokaza u okviru postupaka pred različitim državnim organima (sudovi, inspekcije i sl.) u slučajevima kada postoje određene indicije da će se javiti potreba za ovim podacima;
 • Obradu podataka o ličnosti radi otkrivanja prevarne/protivpravne aktivnosti lica a u cilju zaštite AK Sekulović od eventualnih gubitaka i posledica po reputaciju;
 • Pribavljanje potvrde o neosuđivanosti lica prilikom zapošljavanja u cilju zaštite interesa i reputacije AK Sekulović;
 • Podaci o članovima porodice i imovini određenih zaposlenih u cilju sprečavanja sukoba interesa;
 • u drugim slučajevima, kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose.

VI Primaoci podataka o ličnosti

AK Sekulović ima pravo da podatke o ličnosti koji se odnose na lice, dokumentaciju koja se odnosi na lice, kao i druge podatke koji se smatraju poslovnom tajnom, te podatke o obavezama po ugovorima zaključenim između AK Sekulović i Lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi licima koja zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, trećim licima s kojima AK Sekulović ima zaključen Ugovor kojim se reguliše zaštita podataka o ličnosti i eventualno u slučaju potrebe postupanje s poverljivim podacima, provajderima kolačića treće strane, kao i svim ostalim organima i licima kojima je AK Sekulović po zakonu dužna da dostavi odgovarajuće podatke.

VII Iznošenje podataka iz Republike Srbije

Podaci o ličnosti mogu se iznositi iz Republike Srbije u druge države ili međunarodne organizacije samo u skladu sa pravilima određenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propusima koji regulišu ovu oblast.

Iznošenje podataka podrazumeva mogućnost iznošenja podataka o ličnosti u druge države koje su članice Evropske Unije i/ili Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka, u kojima postoji primeren nivo zaštite podataka o ličnosti. Ukoliko AK Sekulović bude imala nameru iznositi lične podatke i u države koje ne pripadaju gore pomenutoj grupi, iznošenje podataka će biti urađeno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i uz poštovanje propisanih standarda zaštite podataka o ličnosti i blagovremeno obaveštenje lica na koje se podaci odnose.

VIII Rok čuvanja podataka o ličnosti

AK Sekulović podatke o ličnosti koje je prikupila čuva u periodu koji je neophodan da se određena, konkretna svrha obrade ostvari ili dok postoji osnov korišćenja ukoliko se radi o svrsi koja nije jednokratna, nakon čega se podaci brišu ili čine neprepoznatljivim (mere: anonimizacije).

Konkretan period čuvanja, odnosno kriterijumi na osnovu kojih je moguće odrediti isti, zavisi od svrhe u koje se lični podaci obrađuju i vrste osnova po kojem se podaci obrađuju. Na primer:

 • AK Sekulović će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u svrhu izvršenja prava i obaveza iz određenog ugovornog odnosa, obrađivati i čuvati za sve vreme trajanja ugovornog odnosa, a nakon toga AK Sekulović neće obrađivati prikupljene podatke u pomenutu svrhu. Nakon ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni, podaci će biti obrisani, osim u slučajevima kada postoji kakav drugi osnov za obradu poput zakona (npr. obaveza čuvanja dokumentacije određen vremenski period nakon isteka ugovora), pristanka lica ili legitimnog interesa;
 • Podaci o ličnosti koje je AK Sekulović obrađuje u cilju ispunjenja svojih zakonskih obaveza, obrađivaće se i čuvati do isteka rokova koji su predviđeni zakonom koji je konkretnu obavezu i ustanovio;
 • Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu pristanka Lica na koje se podaci odnose, obrađuju se u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni do ispunjenja svrhe, odnosno do povlačenja pristanka od strane Lica na koje se podaci odnose;
 • U slučajevima kada se podaci o ličnosti obrađuju po osnovu legitimnog interesa, podaci će se prikupljati i obrađivati sve dok traje konkretan legitimni interes, a nakon čega će se isti obrisati ili anonimizovati.
 • Svi podaci prikupljeni korišćenjem kolačića čuvaće se u skladu sa uslovima i u trajanju definisanim Politikom upotrebe kolačića;
 • U slučaju da klijent samoinicijativno dostavlja svoje podatke u određenu opravdanu svrhu, AK Sekulović će iste obrađivati u slučaju potrebe i u roku koji odgovara svrsi obrade tih podataka. Primer predstavlja dostavljanje CV ili drugih dokumenata na objavljene adrese AK Sekulović; dostavljanje drugih dokumenata, informacija ili podataka koji sadrže podatke o ličnosti, zaposlenima AK Sekulović, putem elektronskih kanala, usmenim putem ili na druge načine.

U slučajevima kada određena lica nepozvano dostavljaju podatke o ličnosti AK Sekulović, a da je sasvim očigledno da pomenuti podaci nemaju značaj niti upotrebnu vrednost za AK Sekulović, sami će snositi odgovornost za dalju sudbinu tih podataka, dok AK Sekulović svojim aktivnostima neće doprineti kompromitovanju pomenutih podataka.

IX Prava Lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da bude informisano o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti, kao i pravo na pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane AK Sekulović. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva ispravku (nepotpunih ili netačnih podataka), ažuriranje (dopunu nepotpunih podataka), brisanje podataka (pravo na zaborav), kao i ograničenje obrade. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor AK Sekulović na obradu podataka o ličnosti koji se na njega/nju odnose. Lice na koje se podaci odnose ima pravo na opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti, kada je pristanak osnov za obradu.

Pored gore navedenih prava, Lice na koje se podaci odnose ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo AK Sekulović primi od nje, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da podaci o njemu budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane AK Sekulović, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, u skladu sa procenom AK Sekulović, obezbeđen potreban standard bezbednosti prenosa podataka o ličnosti.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti ukoliko smatra da se njegovi podaci o ličnosti ne obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava ne dobije odgovor, ili ne bude zadovoljno odgovorom.

X Automatizovana obrada podataka

U okviru poslovnog odnosa između AK Sekulović i Lica na koje se podaci odnose, a u cilju izvršenja prava i obaveza koja proizilaze iz istog, AK Sekulović može obrađivati podatke klijenata u celini ili delimično na automatizovan način, u cilju pružanja usluga koje odgovaraju konkretnim potrebama Lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa AK Sekulović sa klijentima.

XI Kako se štite Vaši podaci?

AK Sekulović u okviru svoje poslovne organizacije nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere, uključujući tu, ali se ne ograničavajući na:

 • tehničke mere zaštite,
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci,
 • kontrolu pristupa podacima,
 • kontrolu prenosa podataka,
 • kontrolu unosa podataka,
 • kontrolu dostupnosti podataka,
 • ostale mere informacione bezbednosti,
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Svi obrađivači i/ili drugi primaoci podataka o ličnosti su takođe dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite, u skladu sa potpisanim ugovorom sa AK Sekulović i zakonom propisanim standardima i obavezama.

XII Kome se možete obratiti za više informacija?

U vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, možete se obratiti putem e-maila na office@sekulovic-law.rs ili slanjem upita na adresu Advokatska kancelarija Sekulović, Kneza Miloša 90A, XVIII sprat, app. 115, Beograd.

Na Vaš upit odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od kompleksnosti samog upita, ali svakako u roku od 30 dana od dana obraćanja lica na koje se podaci odnose, uz mogućnost produženja roka u posebnim situacijama i uz pruženo obrazloženje, u skladu sa zakonom.

XIII Razno

Ova Politika privatnosti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji https://sekulovic-law.rs/.  

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija, ali takve izmene ni na koji način neće umanjiti nivo pravne zaštite lica na koje se podaci odnose. Sve izmene stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na našoj Web stranici. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti, kako biste bili u toku sa eventualnim izmenama.

U Beogradu, dana 3.2.2023. godine